MENU PHỞ THẦY Y

03-phonam

Phở nạm

42.000đ

03-pho-bo-vien

Phở bò viên

42.000đ

03-pho-tai

Phở bò tái

42.000đ

03-pho-tai-nam

Phở tái nạm

46.000đ

03-pho-bap-hoa

Phở bắp hoa

52.000đ

03-pho-duoi-bo

Phở đuôi bò

68.000đ

03-pho-thapcam

Phở thập cẩm

52.000đ

tái, nạm, gân
03-pho-dac-biet

Phở đặc biệt

85.000đ

bắp hoa, đuôi bò, nạm, gân, bò viên

MENU BÚN BÒ

bunbo-lon

Bún bò nạm

42.000đ

bun-bo-vien

Bún bò viên

42.000đ

bun-bap

Bún bò tái

48.000đ

bun-bap

Bún bò bắp hoa

52.000đ

bắp hoa, bò viên, chả
bun-gio-heo

Bún bò giò

52.000đ

Giò heo, nạm, bò viên, chả
bun-bap

Bún bò thập cẩm

68.000đ

bắp hoa, nạm, bò viên, chả
bun-duoi

Bún đuôi bò

68.000đ

bun-bodacbiet

Bún bò đặc biệt

85.000đ

đuôi bò, giò, tái, nạm, bò viên, chả

MENU BÁNH CANH

05-banhcanhthitheo

Bánh canh thịt heo

42.000đ

Thịt heo, chả cua, quẩy
05-banhcanh-cua-trung

Bánh canh cua tôm

52.000đ

thịt cua, thịt heo, chả cua, tôm, quẩy
05-banhcanh-cua-gio

Bánh canh cua giò heo

65.000đ

Thịt cua, giò heo, chả cua, quẩy
05-banhcanh-cua-dacbiet

Bánh canh cua đặc biệt

85.000đ

Thịt cua, tôm, giò heo, chả cua, quẩy